Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Sonja Zwart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring. De laatste update is van 7 september 2020.

Contactgegevens
Www.sonjazwart.nl, Sonja Zwart is de verwerker van je persoonsgegevens, zij is te bereiken via info@sonjazwart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Locatiegegevens
• Bankrekeningnummer in geval van afname van een betaalde dienst

De inhoud van de website is door Sonja Zwart met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Sonja Zwart kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Website
De website van Sonja Zwart wordt door haarzelf beheerd. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Sonja Zwart gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via aanvraag en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sonja Zwart jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Sonja Zwart beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@sonjazwart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bescherming Persoonsgegevens
Sonja Zwart en betrokkenen nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van aanmeldingen, voor gratis en betaalde diensten en/of
producten en voor relevante informatie in de vorm van o.a. nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor bepaalde doelen mogen worden verwerkt. Sonja Zwart gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Sonja Zwart en het afwikkelen van betalingsverkeer en het afleveren van de goederen;
• Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen de communicatie over Sonja Zwart (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven) en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor jij je altijd weer kunt afmelden;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren;
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website);
• Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;
• We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Derden

Sonja Zwart neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sonja Zwart) tussen zit. Sonja Zwart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Autorespond voor het versturen van nieuwsbrieven met waardevolle tips, inspiratie en aanbiedingen en gratis producten;
• WordPress website, dit is de etalage van het bedrijf. Om de website te analyseren gebruik ik Google Analytics. Ik heb daarvoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics, de gegevens worden versleuteld en worden anoniem verwerkt. Gegevens delen met Google is uitgezet en de cookies van Google Analytics worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords;
• Boekhoudpakket Minipak, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen;
• Mollie om de betalingen van aankopen te regelen;
• Mijn E-course, voor online leeromgeving;
• I-zettle, mobiele pinapparaat met mogelijkheid om NAW-gegevens achter te laten om een factuur te krijgen;
• Supersaas;
• Dropbox om gegevens en bestanden op te slaan. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Mijn werknemers op zelfstandige basis zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van jouw gegevens te respecteren en deze alleen te gebruiken uit naam van mijn bedrijf zoals in deze verklaring verder is vastgelegd.

Sonja Zwart selecteert samenwerkingspartners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met zorg voor privacy. Dit Privacy Statement is echter niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling. Sonja Zwart verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden als het nodig is om aan de uitvoering met onze overeenkomst met jou te voldoen of als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Aanpassen persoonsgegevens/uitschrijven nieuwsbrief en communicatie

Ik bied je de mogelijkheid om zelf jouw gegevens uit mijn e-maillijst te verwijderen.

Op aanvraag kan ik je ook inzage geven in welke gegevens in mijn systeem bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wilt verwijderd worden uit de administratie. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je opvragen via info@sonjazwart.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sonjazwart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sonja Zwart zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Sonja Zwart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Sonja Zwart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Klantgegevens die geen betalingen hebben verricht (dit zijn persoonsgegevens zoals: adres, telefoonnummer en e-mailadres) > zo lang de inschrijving actief is, of tot zij/hij zichzelf uitschrijft.
• Klantgegevens van klanten die betalingen hebben verricht moeten 7 jaar bewaard blijven. Dit is een wettelijke verplichting van de belastingdienst

Cookies

Sonja Zwart gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-relevante advertenties weg kunnen
laten. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij het gebruik van diensten zoals het invullen van een contactformulier, de aanvraag van het e-book, de online masterclass/webinars, of een aankoop via de website. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functionele cookies. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Social Media

Sonja Zwart maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en informatie met je te delen. Je kan ons volgen op Facebook en LinkedIn. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Sonja Zwart verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Sonja Zwart maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je interesses of dat je in een bepaalde regio woont. Sonja Zwart heeft geen invloed op gegevens die social media platforms van jou verzamelen. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Beveiliging persoonsgegevens

Sonja Zwart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sonjazwart.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.